Take Away Menu

       
Biriani & Balti
58 - Chicken Biryani
£7.75
58 - Lamb Biryani
£7.75
59 - Prawn Biryani
£8.75
60 - King Prawn Biryani
£10.95
61 - Chicken Tikka Biryani
£8.50
61 - Lamb Tikka Biryani
£8.50
62 - Vegetable Biryani
£6.50
63 - Mushroom Biryani
£6.50
64 - Chicken Balti Bhuna
£7.95
64 - Lamb Balti Bhuna
£7.95
64 - Prawn Balti Bhuna
£8.95
64 - King Prawn Balti Bhuna
£10.95
64 - Vegetable Balti Bhuna
£6.95
65 - Chicken Balti Dansak
£7.95
65 - Lamb Balti Dansak
£7.95
65 - Prawn Balti Dansak
£8.95
65 - King Prawn Balti Dansak
£10.95
65 - Vegetable Balti Dansak
£6.95
66 - Chicken Balti Masala
£7.95
66 - Lamb Balti Masala
£7.95
66 - Prawn Balti Masala
£8.95
66 - King Prawn Balti Masala
£10.95
66 - Vegetable Balti Masala
£6.95
67 - Chicken Balti Chilli Masala
£7.95
67 - Lamb Balti Chilli Masala
£7.95
67 - Prawn Balti Chilli Masala
£8.95
67 - King Prawn Balti Chilli Masala
£10.95
67 - Vegetable Balti Chilli Masala
£6.95
68 - Chicken Balti Jalfrezi
£7.95
68 - Lamb Balti Jalfrezi
£7.95
68 - Prawn Balti Jalfrezi
£8.95
68 - King Prawn Balti Jalfrezi
£10.95
68 - Vegetable Balti Jalfrezi
£6.95
69 - Chicken Balti Garlic
£7.95
69 - Lamb Balti Garlic
£7.95
69 - Prawn Balti Garlic
£8.95
69 - King Prawn Balti Garlic
£10.95
69 - Vegetable Balti Garlic
£6.95